Integriteit

Reglementen, procedures en gedragscodes
Stichting Armoedefonds wil haar doelstellingen realiseren op een integere en transparante manier. Daarom werkt de stichting met reglementen, procedures en gedragscodes, die we in het kader van openheid op onze website hebben opgenomen. In de volgende paragrafen gaan wij nader in op welke reglementen en codes dat zoal zijn. Wij maken daarbij gebruik van interne reglementen, regels vanuit de wet en de goede-doelen-sector, alsmede regels bij samenwerking.

Interne reglementen
Stichting Armoedefonds heeft een aantal belangrijke reglementen en documenten, die hierna als pdf-document zijn opgenomen;
Statuten 
Privacy-beleid 
Informatiebeveiligingsbeleid 
Gedragscode voor medewerkers en bestuursleden 
Meldingen Integriteit en grensoverschrijdend gedrag

Richtlijnen voor salarissen en vergoedingen
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de stichting. Zij benoemt en ontslaat de bestuurder en stelt de functiezwaarte en beloning vast. De aangestelde bestuurder wordt binnen de kaders van de beloningsregeling directeuren goede doelen beloond. De bestuurder is niet in loondienst. De medewerkers ontvangen een salaris dat passend is voor een organisatie als onze stichting en in de goede doelen sector.

Regels vanuit de goede-doelen-sector
Bij het realiseren van onze doelstellingen en het uitvoeren van onze werkzaamheden nemen wij de volgende regels en codes in acht:
Code Goed Bestuur van Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)
Gedragscode van het Instituut Fondsenwerving (IF)
Richtlijn Financieel Beheer goede doelen (GDN)
Gedragscode van Goede Doelen Nederland (GDN)
Gedragscode van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
Normen en regels die zijn opgenomen in de erkenningsregeling van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) 

Klachten
Voor klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten hebben wij een klachtenprocedure opgesteld, die hieronder is opgenomen:
Klachtenprocedure 

Volg armoedefonds op social media